Vinjeveien/Lauvåsen løypelag

innkaller til årsmøte den 25. mai 2024 kl. 10 – ved garasjen på Tryvangplassen.

Alle hytteeiere i området kan møte, men det er kun de som har betalt vedtatt frivillig bidrag som har tale- og forslagsrett.
De vi har mailadresse på som har betalt vedtatt frivillig bidrag skal ha fått mail.
For årets møte er frist for innsending av årsmøtesaker satt til 15. mai 2024.
Vinjeveien Vel, ønsker å påvirke de beslutninger som Løypelaget har fremmet i sin innkalling. Som hytteeiere er vi jo interessert i følge med på om Løypelaget følger sine intensjoner. Som er følgende:
Foreningen sitt formål er å lage skiløyper i hytteområdene Vinjevegen og Lauvåsen
i Stor-Elvdal kommune, herunder å anskaffe og vedlikeholde teknisk utstyr tilslikt formål.
Dette for å øke områdets verdi og attraktivitet som rekreasjonsområde i et folkehelseperspektiv.
I områdene Vinjeveien og Lauvåsen er det 765 hytter fordelt på 69% Vinjeveien og 31% Lauvåsen. Hvem som har betalt bidrag (såkalt medlem) i de forskjellige områdene har Vinjeveien Vel ikke fått tilgang til.
Vi har prøvd få til endring se: Sendt Løypelaget.

Hva vi har sendt til Løypelagets årsmøte
14. mai 2024.

Innkalling Årsmøte
25. mail 2024.